วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


ปรัชญา

โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์คือ โรงเรียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา พัฒนานักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   ดำรงชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนเป็น มีทักษะชีวิตร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รักษ์ความเป็นชนเผ่า ก้าวไกลด้านเทคโนโลยี