กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ประภัสสร ไชยถา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สุภาวดี ประสมทรัพย์
ครู คศ.1