กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอังคาร ธรรมยศ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ