กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สุรพศ ช่วยบ้าน
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ