บุคลากรฝ่ายสนับสนน

ปาย์สิณีย์ ทนุทัน
ครูธุรการ

อรณิชา กันทวี
ครูพี่เลี้ยงพิการเรียนร่วม

ชัย กันทวี
นักการพานโรง