บุคลากรฝ่ายสนับสนน

ปาย์สิณีย์ ทนุทัน
ครูธุรการ

อรณิชา กันทวี
ครูพี่เลี้ยงพิการเรียนร่วม

สมคิด คำจันทรฺ
ช่างไฟฟ้า 4