บุคลากรฝ่ายสนับสนน

ปาย์สิณีย์ ทนุทัน
ครูธุรการ

นายเจตน์ดนัย ใจอารีย์
ครูดูแลนักเรียนพักนอน

ชัย กันทวี
นักการพานโรง