กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

รพีพรรณ หลวงแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พรหมภรณ์ คำคง
ครู คศ.2

วาสิณี ยอดแก้ว
ครู คศ.1