กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

รพีพรรณ หลวงแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพัชรินทร์ จิตต์ตรง
ครู คศ.2

นางสาวกัญญณัท ใจใหม่
ครูผู้ช่วย