คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ประกายวรรณ ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ขวัญชนก นวลพุ่ม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วิภารัตน์ ศรีนาวา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พร เรืองคำผา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นภัสสร อรุณฟอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อาทิตยา ชัยศิริราษฎร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.มธุรส แซ่เล้า
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สามารถ คีรีแสนภูมิ
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ฤดีแก้ว บาหลา
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ศิริพร แสงมณี
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อารีรัตน์ แซ่จั้ง
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จารุณี แซ่ย้า
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สู้ แซ่ซ่ง
ตำแหน่ง : ปกครอง
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สมชาติ แซ่ย้า
ตำแหน่ง : ปกครอง
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อารีย์ แซ่เห้อ
ตำแหน่ง : ปกครอง
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.แสงดาว แซ่ย้า
ตำแหน่ง : ปกครอง
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.มะลิวัลย์ ย่างเจริญพาณิชย์
ตำแหน่ง : ปกครอง
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรัช นิพัทธ์สกุล
ตำแหน่ง : ปกครอง
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฏฐธิดา ช่วยชูศรี
ตำแหน่ง : โสตและอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนภัทร กุเลา
ตำแหน่ง : โสตและอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุภกิต แสงจันทร์
ตำแหน่ง : โสตและอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ชยังกูร แซ่ยั้ง
ตำแหน่ง : โสตและอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สมบัติ เจริญกังวาลไกร
ตำแหน่ง : โสตและอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ยิ่งประเสริฐ มาเยอะ
ตำแหน่ง : โสตและอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วีรลักษณ์ บรรพตพัฒนา
ตำแหน่ง : โสตและอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิมพ์พิมล สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุขสกุล แซ่ลี
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.แสงสว่าง แซ่ย้า
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วชิรญาณ์ บรรพตพัฒนา
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐธิดา กุเลา
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิมดาว นาเกี่ยว
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สิริกัญญา เล่าวิริยะธนชัย
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อภิญญา แสนเปาม่อน
ตำแหน่ง : พัสดุ
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ไพศาล มือโมะ
ตำแหน่ง : พัสดุ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วีรวัส มุกดาสวรรค์
ตำแหน่ง : พัสดุ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วีรวุฒิ มุกดาสวรรค์
ตำแหน่ง : พัสดุ
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ทักษ์ดนัย แซ่เฮ่อ
ตำแหน่ง : พัสดุ
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ แซ่ซ่ง
ตำแหน่ง : พัสดุ
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชลธิชา สุวรรณ
ตำแหน่ง : พัสดุ
ระดับชั้น : ม.3/1