กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัฒนา ปาโน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ