กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อุไรวรรณ ทวิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ศุภลักษณ์ กัณธปุก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

เกรียงศักดิ์ ช่วยแก้ไข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

สวัสดิ แสงงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1