กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวัสดิ แสงงาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปุญชรัศมิ์ ชัยวรรณะ
ครูอัตราจ้าง