กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อุไรวรรณ ทวิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ศุภลักษณ์ กัณธปุก
ครู คศ.2

เกรียงศักดิ์ ช่วยแก้ไข
ครู คศ.1

สวัสดิ แสงงาม
ครู คศ.1