กลุ่มสาระฯภาษาไทย

สาริกา ธรรมรักษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ยุพิน แซ่มัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2