กลุ่มสาระฯภาษาไทย

สาริกา ธรรมรักษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย