กลุ่มสาระฯภาษาไทย

สาริกา ธรรมรักษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ยุพิน แซ่มัว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2