กลุ่มสาระฯภาษาไทย

สาริกา ธรรมรักษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

วรินดา ไชยแก้ว
ครู คศ.2

ยุพิน แซ่มัว
ครู คศ.1