กลุ่มสาระฯภาษาไทย

สาริกา ธรรมรักษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ยุพิน แซ่มัว
ครู คศ.2

นางปิยะธิดา ทุ่งเก้า
ครู คศ.2