คอมพิวเตอร์

นายพีรณัฐ บุญทาทอง
ครู คศ.2

นายขจรศักดิ์ พวงกุหลาบ
ครู คศ.1