กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อิสรีย์ ชัยวรรณะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อำพล ณ น่าน
ครู คศ.3

จารุภา แก้วตา
ครู คศ.1

ขจรศักดิ์ พวงกุหลาบ
ครูผู้ช่วย

คณพศ ชัยวรรณะ
ครูอัตราจ้าง