กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อิสรีย์ ชัยวรรณะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพิมลพรรณ ศรีแห่งโคตร
ครูผู้ช่วย