กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

อิสรีย์ ชัยวรรณะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวศรัญดา จอมป้อ
ครูผู้ช่วย