กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อิสรีย์ ชัยวรรณะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อำพล ณ น่าน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

จารุภา แก้วตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ขจรศักดิ์ พวงกุหลาบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2