กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

อิสรีย์ ชัยวรรณะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพิมลพรรณ ศรีแห่งโคตร
ครูผู้ช่วย